Produkty i usługi


Filtr Cząstek Stałych – dostępny na rynku już od 35 lat!

Jesteśmy producentem filtra cząstek stałych CO. Poniżej znajdą Państwo informacje na temat naszych produktów.

 

 

 • Filtr spalin montuje siê bezpooerednio na rurze wydechowej pojazdu.
 • Wykorzystuje siê do rozruchu i przemieszczenia pojazdu na niskich obrotach w
  zamkniêtym pomieszczeniu.
 • Montowany bezpoośrednio na poruszającym się pojeździe.
 • P15, L20 usuwa 99,92% cz¹steczek wielkooeci 0,12 mikrona, tworz¹cego siê przy
  rozruchu silnika.
 • Ogranicza zapachy i aromaty.
 • Ogranicza ilooeæ substancji mutagennych, rakotwórczych i wywo³uj¹cych alergiê,
  przenoszonych na cz¹stkach powietrza. Wiadomo, ¿e policykliczne wêglowodory
  aromatyczne (PAH) i policykliczny materia³ organiczny (POM) przywiera do
  cz¹steczek spalin i usuniêcie ich wymaga ¿mudnej obróbki; cz¹steczki akumuluj¹
  siê w wyposa¿eniu warsztatowym w pomieszczeniu..
 • Ogranicza ilooeæ gazów.
 • Na stanowiskach pracy nie ma ¿adnych problemów zwi¹zanych z gazami, lecz
  g³ówny problem to smród i sadza, skutecznie ograniczane przez uk³ad filtru EHC.
 • Uk³ad filtru EHC daje u¿ytkownikowi 100% elastycznooeæ.
 • Dzia³a natychmiast w chwili uruchomienia silnika.
 • Jest niewra¿liwy na zapachy i mo¿na go wykorzystywaæ w myjniach samochodowych.
 • Niski koszt eksploatacji.
 • Może być zastosowany w większości rur wydechowych oraz posiada małą masę.
 • Ochrona osobista za pomoca FILTRU EHC.
 • Stosuje siê, miêdzy innymi, w fabrykach samochodów, warsztatach, halach
  wystawowych, przy dr¹¿eniu tuneli i na statkach.


Usługi

 • Produkcja systemów filtracyjnych
 • Specjalne adaptacje filtrów cząstek stałych
 • Wynajem EHC HT
 • Obsługa istniejących systemów filtrujących
 • Nagrywanie i czyszczenie filtra cząstek regenerowanej
 • Doradztwo i planowanie strategiczne

 

 

Wynajmujemy i serwisujemy systemy filtrów EHC HT.

Skontaktuj się z nami


EHC PF Russpartikel-Filter

EHC PF – Filtr cząstek przystosowany do pracy w wyższych temperaturach gazu

SZYBKIE INFO Redukcja cząstek: >95% CO/NO2/HC Separacja: 80-90% Temperatura spalin, co najmniej: 300°C Filtry EHC PF zostały zaprojektowane do pracy w szczególnie trudnych warunkach eksploatacji. […]

ehc-p15-balg

EHC P15 – Filtr cząstek do uruchamiania i jazdy pojazdów wewnątrz budynków

SZYBKIE INFO Separacja cząstek: >99,9% RcHo Separacja: ~90% Temperatura maksymalna: 200°C EHC P15 oczyszcza gazy spalinowe pojazdów tymczasowo poruszających się w fabrykach, na statkach, w […]

ehc-l20-truck

EHC L20 – Filtr cząstek do okresowej jazdy ciężarówek i autobusów wewnątrz budynków

SZYBKIE INFO Separacja cząstek: >99,9% RCHO Separacja: ~90% Temperatura maksymalna, wymiana standardowa, 4120171: 200°C Temperatura maksymalna, wymiana wzmocniona, 4120371: 300°C Żywotność filtra*: ~100 starter EHC […]

EHC HT10 på en traktor

EHC HT – Filtr Cząstek do wózków widłowych i maszyn roboczych w różnych warunkach jazdy

SZYBKIE INFO Separacja cząstek: >99,3% of 0-28 nm particle Max. Temperatura: 250°C, (<350°C for short period) ywotność filtra*: ~400 hoursEHC HT do wózków widłowych i maszyn […]